ЈКП ”Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац основала је Скупштина Градске општине Младеновац 28.децембра 2018. године.

Основна делатност предузећа је управљање( одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима), организација и вршење контроле и наплате паркирања на територији општине Младеновац.

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ПРЕДУЗЕЋЕ:  Јавно комунално предузеће за управљање јавним паркиралиштима “Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

СЕДИШТЕ:  Краља Петра I бр.246

ТЕЛЕФОН:  011/8230-043 / 0800/100-303

ИМЕЈЛ:  office@parkingmladenovac.rs

МАТИЧНИ БРОЈ:  21461997

ПИБ:  111322738

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  5221

ТЕКУЋИ РАЧУН:  160-553478-88 Banca Intesa

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА СУ:
1. Надзорни одбор
2. Директор

 1. Надзорни одбор:
  – Надзорни одбор предузећа има председника и два члана који се именују на период од четири
  године.
  – Председника и чланове Надзорног одбора предузећа именује Скупштина градске општине
  Младеновац.
  – Надзорни одбор чине председник и један представник оснивача и један представник запослених
  у предузећу. Чланови су:
  Војица Аврамовић, дипл. правник- председник Надзорног одбора- испред оснивача
  Дејан Војиновић, дипл. економиста – члан Надзорног одбора- испред оснивача
  Дејан Нинковић, дипл. економиста – члан Надзорног одбора- из реда запослених
 2. Директор Јавног предузећа представља и заступа предузеће;
  – Стара се о законитости рада предузећа и одговара за законитост рада предузећа;
  – Предлаже основе пословне политике, програма рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
  – Извршава одлуке Надзорног одбора;
  – Организује рад предузећа и руководи његовим радом;
  – Закључује уговоре у име и за рачун предузећа у складу са Законом, Статутом и другим актима;
  – Предлаже Надзорном одбору ЈКП „Паркинг сервис Младеновац“ доношење одлука, закључака, мера, смерница и препорука у вези са радом предузећа;

Послове вршиоца дужности ЈКП”Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац обавља Маја Јовановић, дипл.економиста.