ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОРИСНИКА

ЈКП”Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац, са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра Првог бр.246, које има својство Руковалаца у смислу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о заштити података о личности ( “Сл.гласник РС” број 87/2019- у даљем тексту ЗЗПЛ) поштује важеће законодавство.

У Обради података о личности, Руковалац:

 • осигурава да прикупљање и даља обрада података о личности се увек заснива на адекватном правном основу;
 • води рачуна да обраду врши поштујући права лица на које се подаци односе, старајући се да увек таквом пружи адекватну помоћ у остваривању свих загарантованих права;
 • редовно објављује и чини јавно доступним све релевантне информације везане за обраду;
 • осигурава да се прикупљање и даља обрада података о личности врши искључиво за потребе остваривања конкретне сврхе;
 • прикупља и обрађује минималан сет података о личности који му је заиста неопходан за остваривање конкретне сврхе;
 • прикупља и обрађује податке о личности само у временском периоду потребном за постизање сврхе за коју су прикупљени;
 • осигурава да прикупљени подаци о личности буду прецизни и акуелни;
 • обезбеђује да су подаци заштићени од било каквог неовлашћеног или нелегалног приступа од стране интерних или екстерних лица.

Полазећи од тих основних начела, Руковалац овим путем обавештава своје кориснике о свим битним аспектима прикупљања и обраде њихових података о личности.

1. Шта је податак о личности?
Сваки податак који се односи на физичко лице и идентификује то лице, непосредно или посредно, а посебно на основу ознаке идентитета, као што је ме и идентификациони број, податак о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

2. Које податке о личности прикупља Руковалац и од које категорије лица чији се подаци обрађују?
Руковалац прикупља личне податке директно од корисника својих услуга ( у даљем тексту: лице на које се подаци односе), у мери која је неопходна за остваривање конкретне сврхе, и то:

 • основне идентификационе податке ( име и презиме);
 • контакт податке ( адреса, контакт телефон, мејлч адреса)

3. Како се прикупљају подаци о личности?
Податке о личности Руковалац прикупља директно од лица на које се ти подаци односе путем посебног упитника који се попуњава на захтев Руковаоца.

4. Шта је правни основ прикупљања?
Руковалац прикупљање податка о личности врши на основу информисаног пристанка лица на које се ти подаци односе, у смислу члана 15 ЗЗПЛ. Што значи да то лице својом недвосмисленом изјавом воље потврђује да је упознато са свим битним аспектима обраде података о личности, те да прихвата ту обраду.
Пристанак је добровољан и може се у сваком тренутку повући, што са собом повлачи брисање или анонимизирање прикупљених података, с тим да повлачење пристанка не утиче на обраду података о личности која је извршена пре опозива ( члан 15. Став 3 ЗЗПЛ).

5. Која је сврха обраде података о личности?
Руковалац податке о личности прикупља и обрађује ради:

 • креирања базе корисника повлашћених станарских паркинг картица;
 • обавештења лица чији се подаци обрађују активностима корисника;

6.Како се чувају подаци о личности и које мере заштите се примењују?
Податке о личности Руковалац похрањује и чува у својим интерним евиденцијама ( базама података) у односу на које примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег ЗЗПЛ, укључујући и:

 • контролу физичког приступа бати података где су похрањени Лични подаци;
 • контролу приступа подацима;
 • контролу преноса података;
 • контролу унос података;
 • контролу доступности података;
  остале мере информационе безбедности које су неопходне за заштиту података о личности.

7. Која права има лице чији се подаци обрађују?
У односу на податке о личности, леце чији су подаци прикупљени има следећа права:

 • право да од Руковаоца затражи приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде ( члан 26 ЗЗПЛ);
 • право да затражи исправку нетачно унетих података и допуну тих података ( члан 29. ЗЗПЛ);
 • право да затражи брисање података ( члан 30 ЗЗПЛ) ;
 • право на ограничење обраде ( члан 31 ЗЗПЛ);
 • право на преносивост података ( члан 36 ЗЗПЛ);
 • право да се на њега/њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање ( члан 38 ЗЗПЛ);
 • право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда података о личности може да произведе висок ризик по права и слободе физичких лица ( члан 53 ЗЗПЛ);
 • право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности- Булевар Краља Александра број 15, 11120 Београд, тел.011 3408900, емаил:office@poverenik.rs ( члан 84 ЗЗПЛ);
 • друга права гарантована важећим ЗЗПЛ.

Лице на које се подаци односе може своја права остварити попуњавањем Захтева за остваривање права који је доступан у пословним просторијама Руковаоца, као и на интернет страници Руковаоца: htpp://parkingmladenovac.rs

8. Ко поред руковаоца може имати приступ подацима?
Руковалац личне податке може доставити и трећим лицима, од којих су неки обрађивачи, а неки примаои података. Обрађивач у смислу члана 4. став 1. тачка 9. ЗЗПЛ је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца, док је прималац података корисник тих података физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не.
Категорије лица која могу имати приступ личним подацима:

 • запослени код Руковаоца;
 • ИТ компанија која одржава информациони сестем Руковаоца у којима су похрањени подаци;

Сви обрађивачи закључују посебне уговоре којима се регулишу сви битни аспекти обраде података о личности као и мере заштите. Изузетно, подаци о личности се могу доставити надлежним државним органима, уколико је то законска обавеза Руковаоца, и то само у мери у којој је то неопходно за остваривање конкретне законске обавезе.

9. У ком року се чувају подаци о личности?
Подаци о личности се чувају до момента опозива пристанка, а у сваком случају протеком две године од дана прикупљања података о личности, након чега се подаци бришу или анонимизирају.

10. Начин на који се могу добити додатна обавештења о обради
Лице чији се подаци обрађују, у вези са свим питањима која се односе на обраду личних података, се може обратити лицу задуженом за заштиту података о личности.

Контакт особа за заштиту података о личности
Бојана Живановић Петровић
Краља Петра I бр.246, Младеновац
Е- mail pravna@parkingmladenovac.rs

За остваривање права у вези са обрадом података о личности
( линк: Захтев за остваривање права.пдф.)

Лице задужено за заштиту података ће на сваки упит одговорити у најкраћем року, у зависности од самог упита, али не касније од 15 радних дана од дана пријема упита.